MTÜ TuleLoo

 

Põhikiri

I Üldsätted
1. Mittetulundusühing TuleLoo (edaspidi: ühing) on vabatahtlikkuse alusel ühinenud isikute iseseisev kasumit mitte taotlev organisatsioon, mis tegutseb avalikes huvides.
2. Ühingu asukohaks on Palumäe küla, Kambja vald, Tartumaa, Eesti Vabariik
3. Ühingu eesmärgiks on:

3.1. rahvusliku kultuuripärandi edasiandmine ja sellega Lõuna-Eesti

paikkondliku identiteedi tugevdamine;

3.2. rahvakultuuripärandi-tundlike käsitööoskuste levitamine ja

propageerimine;

3.3. rahvakultuuri- ja käsitööalane enesetäiendamine, oskusteabe

edasiandmine ja käsitöölise ühistegevuse edendamine elukestva õppe

toetamise ja mitmekesise koolitustegevuse kaudu;

3.4. käsitööettevõtjate vaheliste kontaktide loomine ja koostöö tihendamine,

toimivate koostöövõrgustike loomine Eestis ja välismaal.

4. Ühingu põhitegevusteks on rahvakultuurialane enesetäiendamine, õpi-ja töötubade läbiviimine, ühistegevuspäevade korraldamine , ühistegevuslik kasvatustöö ja muud tegevused.

5. Ühingu majandusaasta algab 01. jaanuaril ja lõpeb 31. detsembril.

6. Ühingu vara tekib liikmemaksudest, teenuste pakkumisest, ürituste korraldamisest, kirjastustegevusest, sihtfinantseerimisest, sponsortoetustest, muudest toetustest.

II Ühingu liikmeks vastuvõtmise ning ühingust väljaastumise ning väljaarvamise tingimused ja kord


2.1. Ühingu liikmeks vastuvõtmist võib taotleda iga füüsiline või juriidiline isik, kes soovib arendada seltsi eesmärkidega kooskõlas olevat tegevust .

2.2. Ühingu liikmeks astumiseks esitab isik ühingu juhatusele kirjaliku avalduse.

2.3. Liikmeks vastuvõtmise otsustab juhatus kuu aja jooksul. Kui isik võetakse liikmeks, tasub ta liikmemaksu 2 nädala jooksul alates avalduse rahuldamisest.

2.3. Ühingust väljaastumiseks esitab liige juhatusele kirjaliku avalduse. Liige võib nõuda väljaarvamise otsustamist üldkoosoleku poolt.
2.4.Ühingu liikme võib ühingust välja arvata juhatuse otsusega, kui:
a) ühingu liige ei ole majandusaasta lõpuks tasunud seltsi liikmemaksu;
b) ei ole viimase kolme aasta jooksul osalenud ühelgi ühingu üldkoosolekul või ühingu poolt korraldatud üritusel;
c) kui liige on surnud;
d) kui liige on kahjustanud ühingu mainet.
2.5. Ühingu liikme väljaarvamise otsustab ühingu juhatus oma koosolekul, teatades selle küsimuse arutelust väljaarvatavale liikmele kirjalikult vähemalt 2 nädalat enne koosoleku toimumist ja tal on õigus osaleda sõnaõigusega oma väljaarvamise küsimuse arutamisel juhatuses . Liikme väljaarvamise otsus on langetatud, kui selle poolt on 2/3 juhatuse liikmetest. Võrdsete häälte korral on otsustusõigus juhatuse esimehel.
2.6. Ühingu juhatuse poolt väljaarvatud liikmel on õigus nõuda väljaarvamise küsimuse otsustamist väljaarvamisele järgneval ühingu üldkoosolekul.

III. Liikmete õigused ja kohustused.
Liikmete õigused ja kohustused kehtestatakse üldkoosoleku poolt.
3.1. Ühingu liikmetel on õigus:
a) osaleda hääleõigusega ühingu üldkoosolekul;
b) olla valitud ühingu juhatuse, revisjonikomisjoni ja muude organite liikmeks;
c) saada ühingu juhatuselt ja muudelt organitelt teavet seltsi tegevuse kohta;
d) avalduse alusel ühingust välja astuda.
3.2. Ühingu liige on kohustatud:
a) järgima ühingu tegevuses osalemisel põhikirja ja ühingu juhtorganite otsuseid, Eesti Vabariigi seadusi ja häid tavasid;
b) tasuma määratud liikmemaksu;
c) teatama ühingu juhatusele seltsi liikmete arvestuse pidamiseks oma kehtivad kontaktandmed;
d) tasuma ühingu liikmemaksu jooksva aasta eest ka siis, kui ta liikmelisus lõpeb aasta kestel.
3.3. Liikmemaksule ja sisseastumismaksule täiendavaid varalisi kohustusi võib ühingu liikmele panna ainult üldkoosoleku otsusega.


IV. Üldkoosolek
4.1. Ühingu kõrgeimaks organiks on üldkoosolek, millel iga ühingu liikmel on üks hääl.
4.2.Ühingu üldkoosoleku pädevuses on:
a) põhikirja muutmine, kui selle poolt on hääletanud üle 2/3 üldkoosolekul osalenud liikmetest või nende esindajatest;
b) eesmärgi muutmine, kui selle poolt on vähemalt 9/10 ühingu liikmetest; mitteosalenud liikme nõusolek peab olema esitatud kirjalikult;
c) juhatuse liikmete määramine;
d) revisjoni määramine;
d) juhatuse või muu organi liikmega tehingu tegemise või tema vastu nõude esitamise otsustamine ja selles tehingus või nõudes ühingu esindaja määramine;
e) ühingule kuuluvate kinnisasjade ja registrisse kantavate vallasasjade võõrandamise ja asjaõigustega koormamise otsustamine ja tingimuste määramine nimetatud tehinguteks;

f) alatiste või ajutiste töögruppide, toimkondade ning komisjonide moodustamine spetsiifiliste küsimuste arutamiseks ja ettevalmistamiseks;
g) muude küsimuste otsustamine, mida ei ole seaduse või põhikirjaga antud teiste organite pädevusse.
4.3. Ühingu üldkoosoleku kutsub kokku juhatus vähemalt korra aastas:
a) aastaaruande kinnitamiseks, sisulise tegevuse aruande ärakuulamiseks ja kinnitamiseks;
b) järgneva aasta eelarve- ja tegevuskava ärakuulamiseks;
c) seaduses määratud ja muudel juhtudel, kui ühingu huvid seda nõuavad;

d) kui seda nõuavad vähemalt 1/4 ühingu liikmetest.
4.4. Üldkoosoleku kokkukutsumiseks avaldab ühingu juhatus vähemalt seitse päeva enne üldkoosoleku toimumist teate, näidates ära üldkoosoleku toimumise aja, koha ja päevakorra. Teade loetakse kättetoimetatuks, kui see on saadetud ühingu liikme poolt teatatud e-posti aadressile.

4.5. Üldkoosolek on otsustusvõimeline, kui sellel osaleb 2/3 ühingu liikmetest.

4.6.Üldkoosoleku otsus on vastu võetud, kui selle poolt on üle poole koosolekul osalenud ühingu liikmetest või nende esindajatest.
b) üldkoosoleku otsus loetakse vastuvõetuks koosolekut kokku kutsumata, kui probleemikirjeldus on elektrooniliselt ühingu liikmetele edastatud ja positiivse otsuse poolt hääletavad e-kirja teel kõik ühingu liikmed.
4.7.Üldkoosolek protokollitakse
a) Üldkoosolekul osalejatel õigus jääda eriarvamusele ja nõuda eriarvamusele jäämise sisu äramärkimist koosoleku protokollis, kinnitades seda oma allkirjaga.
b) Protokoll allkirjastatakse üldkoosoleku juhataja ja protokollija poolt. Protokolli lahutamatuks lisaks on üldkoosolekust osavõtnute nimekiri koos igaühe allkirjaga ning üldkoosolekule esitatud kirjalikud ettepanekud ja avaldused.
4.9. Isiku valimised on alati salajased. Isiku valimisel loetakse MTÜ üldkoosolekul valituks kandidaat, kes sai teistest enam hääli.


V. Juhatus

5.1.Ühingu tegevust juhib ja seda esindab 3-liikmeline juhatus.
5.2. Juhatuse liikmed määrab üldkoosolek ametisse 1 aastaks.
5.3. Ühingu nimel teostatavate tehingute, mille suurus ületab 25.000 krooni, sooritamiseks peab juhatus saama eelneva nõusoleku üldkoosolekult.
5.4. Juhatuse otsuse langetamiseks on vajalik juhatuse liikmete poolthäälteenamus. Otsus võetakse vastu lihthäälte enamusega. Kui poolt-ja vastuhääli on võrdselt, otsustab juhatuse esimees.
5.5 Juhatuse koosolekud toimuvad vajadusel.

5.6. Juhatuse liikme kohalt tagasi astumiseks esitab juhatuse liige juhatusele vastavasisulise avalduse.

5.7. Asendusliige valitakse seltsi üldkoosolekul.VI. Ühinemine, jagunemine, likvideerimine.

7.1. Ühingu ühinemine, jagunemine ja likvideerimine toimuvad seaduses sätestatud korras.
7.2. Ühingu likvideerijateks on juhatuse liikmed või üldkoosoleku poolt määratud isikud, likvideerimiskomisjoni liikmed.
7.3. Ühingu likvideerimisel antakse pärast võlausaldajate nõuete rahuldamist allesjäänud vara sarnase eesmärgiga mittetulundusühingule, sihtasutusele või avalik-õiguslikule juriidilisele isikule.